Thursday, January 7, 2010

Wiz Khalifa on YRBTV

Wiz Khalifa from YRB Magazine on Vimeo.
Not gonna front I just got hip To Wiz but pretty dope

No comments: